POTPISAN DODATAK III. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Ivana Ban, mag. oec.

POTPISAN DODATAK III. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

Vlada Republike Hrvatske i deset od jedanaest reprezentativnih sindikata javnih službi potpisali su Dodatak III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (u daljnjem tekstu: Dodatak III. TKU – a). Dodatkom III. TKU – a mijenja se i dopunjuje Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22, 127/22 i 58/23). Ugovorne strane su Dodatkom III. TKU – a dogovorile veću osnovicu za plaću, povećanje iznosa određenih materijalnih prava, a u svrhu usklađivanja Temeljnog kolektivnog ugovora s izmjenama i dopunama Zakona o radu, ugovorena su i dodatna materijalna prava zaposlenih, a neka prava su ugovorena na povoljniji način.

U nastavku teksta osvrnut ćemo se ukratko na neke novine u Dodatku III. TKU – a.

  1. Novine u Dodatku III. TKU – a

Dodatkom III: TKU – a dogovoreno je povećanje osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama za 5% te ona sada iznosi 947,18 eura. To je povećanje u nominalnom iznosu 45,10 eura. Nova osnovica primjenjivat će se za mjesec listopad 2023. godine, koja se isplaćuje u mjesecu studenom 2023. godine.

Sindikati i Vlada RH dogovorili su se da ukoliko do 1. ožujka 2024. godine ne stupi na snagu Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama te uredbe kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti radnog mjesta za obračun plaće, pristupit će se novim pregovorima za osnovicu za 2024. godinu.

Nadalje, dogovorena su povećanja materijalnih prava:

  • Nagrada za božićne blagdane za 2023. godinu iznosi 300,00 eura te
  • Regres za 2024. iznosi 300,00 eura.

Ugovoreno je novo materijalno pravo, tj. godišnja nagrada za uskršnje blagdane za 2024. godinu u iznosu 100,00 eura. Isplaćuje se u punom iznosu, neovisno rade li zaposlenici u punom ili nepunom radnom vremenu. Zaposlenici koji u nepunom radnom vremenu rade kod dva ili više poslodavaca ostvaruju pravo na nagradu samo kod jednog poslodavca. Nagrada za uskršnje blagdane isplaćuje se zaposlenicima koji su na Uskrs po Gregorijanskom kalendaru u radnom odnosu kod poslodavca, osim zaposlenicima kojima na dan Uskrsa prava i obveze iz rada ili u svezi s radom miruju.

U Dodatku III. TKU – a dodan je novi članak 44.a s novim pravom zaposlenika na dopust za pružanje osobne skrbi, kojim zaposlenik ima pravo na neplaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 radnih dana. Pružanje osobne skrbi predstavlja skrb koju zaposlenik pruža članu uže obitelji ili osobi koja živi u istom kućanstvu, a istoj je potrebna zbog ozbiljnog zdravstvenog razloga. Poslodavac može od zaposlenika zatražiti dokaz o postojanju ozbiljnog zdravstvenog razloga zbog čega joj se mora pružati osobna skrb. Ako poslodavac odobri zaposleniku dopust za pružanje osobne skrbi, onda istog ne smije odjaviti iz obveznih osiguranja prema propisima o obveznim osiguranjima.

Također, dodan je i čl. 66.a kojim se uređuje naknada troškova u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada.

Prema čl. 17. stavak 1. Zakona o radu[1] rad na izdvojenom radnom mjestu je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

Naknada troškova u slučaju rada na izdvojenom radnom mjestu utvrđuje se po danu u iznosu koji je neoporeziv u skladu s posebnim propisom o porezu na dohodak, tj. u iznosu 3,98 eura po danu, a najviše 66,37 eura mjesečno. Naknada se isplaćuje ako je ugovoren rad na izdvojenom mjestu rada kao stalan ili kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana. Ako je rad na izdvojenom mjestu rada ugovoren na zahtjev poslodavca zaposlenik naknadu troškova ostvaruje za čitavo razdoblje takvog rada, a ako je ugovoren na pisani zahtjev zaposlenika, zaposlenik i poslodavac se mogu pisanim putem dogovoriti da zaposlenik ne ostvaruje pravo na naknadu troškova u slučaju rada na izdvojenom mjestu rada.

Osim prethodno navedenih novina, Dodatkom III. TKU – a ugovoreno je i:

  • Naknada za vrijeme prekida rada zbog izvanrednih okolnosti, čl. (epidemija, bolest, potres, poplave, ekološki incidenti i sl.). Naknada plaće se utvrđuje u visini prosječne plaće ostvarene u tri mjeseca neposredno prije mjeseca u kojemu je nastala izvanredna okolnost (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad);
  • Pravo na plaćeni dopust (čl. 43. stavak 1. točka 12.) za odsutnost s posla kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga uzrokovanog bolešću ili nesretnim slučajem prijeko potrebna njegova trenutna nazočnost od ukupno 3 radna dana tijekom jedne kalendarske godine;
  • Vremensko važenje pisanog upozorenja na obvezu iz radnog odnosa (čl. 46.a);
  • Detaljnije je uređen članak 52. stavak 2. kojim se uređuje pravo na uvećanje osnovne plaće zaposlenika koji imaju završene specijalističke i poslijediplomske studije;
  • Povoljnije je uređena naknada za vrijeme bolovanja (čl. 57.) i drugo.

Dodatak III: TKU – a primjenjuje se danom potpisa, tj. od 25. listopada 2023. godine.

Reformom sustava plaća u državnoj službi i javnim službama koja se očekuje u 2024. godini plaće zaposlenika u odgojno obrazovnim ustanovama trebale bi se značajnije povećati. Prema najavama plaće bi se trebale prosječno povećati za 12 posto u odnosu na dosadašnju plaću s uvećanom osnovicom. Kakvi će biti koeficijenti radnih mjesta, to se trenutno ne zna, no ono što se neslužbeno zna je da će polazni koeficijent biti 1,00. Do sada je bio 0,631.

 

 

 

[1] Nar. nov., br. 93/14. – 64/23.


Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER